Cổ đông hudland

Thông báo

Share |

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Cập nhật 09-04-2015,01:25 PM
Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và các tài liệu kèm theo
DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG THEO GIẤY MỜI (LINK tải về)
TT Tên tài liệu Ghi chú
1 Thông báo tổ chức đại hội Đăng tải trên website
2 Chương trình đại hội Kèm theo GM - Đăng tải trên website
3 Mẫu đăng ký tham dự ĐH
4 Mẫu giấy uỷ quyền
5 Mẫu tham gia ý kiến về các ND của ĐH
6 DT Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2014 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2015 của Công ty Đăng tải trên website
7 DT Báo cáo về hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014, và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của HĐQT Công ty Đăng tải trên website
8 DT Báo cáo của BKS Công ty năm 2014 Đăng tải trên website
9 DT tóm tắt các ND trình thông qua tại Đại hội Đăng tải trên website
10 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Đăng tải trên website
11 Quy chế tổ chức Đại hội Đăng tải trên website
12 Dự thảo BIÊN BẢN họp ĐHĐCĐ Đăng tải trên website
13 Dự thảo NQ ĐHĐCĐ Đăng tải trên website
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland