Cổ đông hudland

Tin tức cổ đông

Share |

Đại hội đồng cổ đông Công ty HUDLAND- Tập trung triển khai dự án mới

Cập nhật 22-04-2022,01:00 PM
Sáng 22/04/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên HĐTV TCT HUD đại diện cho cổ đông chi phối phát biểu trước Đại hội

Đại hội được tổ chức đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh: sát khuẩn, giữ khoảng cách khi ngồi họp…
 
Đại hội có sự tham gia của các cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ), số cổ đông này đại diện cho 13.857.294 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong khuôn khổ Đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như sau:
  1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.
  2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2021.
  3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  4. Kế hoạch SXKD năm 2022
  5. Phương án Quỹ lương người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
  6. Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  7. Thông qua chủ trương việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022-2023
  8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2022.
  9. Phương án nhân sự Ban kiểm soát năm 2022
  10.  

Ông Phạm Cao Sơn - CT HĐQT Công ty HUDLAND trình bày báo cáo của HĐQT tại đại hội

Mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, Ban lãnh đạo Công ty HUDLAND cùng toàn thể CBCNV luôn đồng lòng, đổi mới trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, cùng với sự ủng hộ tích cực và giám sát chặt chẽ của ĐHĐCĐ,… Công ty HUDLAND đã thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.
Tại đại hội, ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên HĐTV TCT HUD đại diện cho cổ đông chi phối phát biểu trước Đại hội. Ông đã ghi nhận những cố gắng và đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty HUDLAND trong thời kì bệnh dịch Covid19 hoành hành. Tới nay, HUDLAND luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của TCT. Qua đó, ông Nguyễn Tuấn Anh cũng đã đề nghị HĐQT tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và lưu ý tăng cường công tác phát triển các dự án mới để mang về nguồn doanh thu dồi dào và liên tục cho công ty
Ông Phạm Cao Sơn - CT HĐQT Công ty HUDLAND đã cám ơn sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Tổng công ty. Ông thay mặt HĐQT Công ty HUDLAND tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng thời nêu quyết tâm sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã giao. Ông cũng bày tỏ mong muốn luôn nhận được sự đồng hành ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông đối với Công ty HUDLAND trong những năm tiếp theo.

Kết thúc Đại hội đồng cổ đông Công ty HUDLAND, 09 vấn đề quan trọng đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%. Điều đó giúp cho Ban điều hành Công ty HUDLAND có thể chủ động quyết định kịp thời khi thực hiện các nhiệm vụ phát sinh phục vụ công tác mở rộng đầu tư xây dựng các dự án, giúp công ty ngày càng phát triển bền vững trong thời gian tới.
 
BBT HUDLAND
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland