Cổ đông hudland

Tin tức cổ đông

Share |

HUDLAND bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Cập nhật 25-04-2019,04:00 PM
Ngày 25/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại HUDLAND TOWER Hà Nội. 

Toàn cảnh ĐHĐCĐ Công ty HUDLAND năm 2019

Đại hội có sự tham gia của các cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ), số cổ đông này đại diện cho 13.560.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 67,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong khuôn khổ Đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như sau:
 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty.
 2. Thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2018;
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2018.
 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 6. Kế hoạch SXKD năm 2019.
 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty HUDLAND năm 2019.
 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
 10. Thông qua danh sách trúng cử thành viên bổ sung/thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023
 11. Thông qua danh sách trúng cử thành viên bổ sung/thay thế vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023


Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên HĐTV- Phó Tổng Giám đốc TCT HUD phát biểu trước Đại hội.

Tại đại hội, ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên HĐTV- Phó Tổng Giám đốc TCT HUD đại diện cho cổ đông chi phối phát biểu trước Đại hội. Ông đã đánh giá, ghi nhận những cố gắng, kết quả đạt được của Công ty HUDLAND. Dưới sự quản trị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong 1 năm qua đã giúp Công ty HUDLAND giữ vững vị trí một trong những đơn vị thuộc tốp đầu của TCT HUD. Qua đó, ông đã đề nghị Hội đồng quản trị phải kế thừa và đưa HUDLAND từng bước đổi mới và phát triển trên nền tảng ổn định lợi nhuận cho cổ đông như những năm vừa qua. 

Ông Phạm Cao Sơn - CT HĐQT Công ty HUDLAND đã cám ơn sự quan tâm chỉ đạo và ủng hộ của lãnh đạo Tổng công ty, qua đó đã nêu quyết tâm sẽ chỉ đạo, tổ chức HUDLAND thực hiện hoàn thành các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã giao. Ông cũng bày tỏ mong muốn luôn nhận được sự đồng hành ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông đối với Công ty HUDLAND trong những năm tiếp theo.

Kết thúc Đại hội đồng cổ đông Công ty HUDLAND, ông Vũ Tuấn Linh- Phó Giám đốc Công ty HUDLAND được bầu bổ sung vào HĐQT và ông Phạm Duy Long- Chuyên viên phòng Kinh tế Công ty HUDLAND được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.
 
BBT HUDLAND
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland