Cổ đông hudland

Tin tức cổ đông

Share |

HUDLAND tổ chức ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Cập nhật 28-03-2018,03:00 PM
Ngày 28 tháng 03 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tại HUDLAND tower Hà Nội.
 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023 ra mắt đại hội

Đại hội có sự tham gia của  các cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ), số cổ đông này đại diện cho 13.573.550 cổ phần, đạt tỷ lệ 67,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong khuôn khổ Đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như sau:
 
 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty.
 2. Thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2017;
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017.
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2017.
 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 6. Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2018.
 7. Chủ trương đầu tư cho các dự mới (hình thức BT): Dự án đầu tư xây dựng đường Ngô Tất Tố - Thành phố Bắc Ninh; Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT 285B - Yên Phong - Bắc Ninh...
 8. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty HUDLAND năm 2018.
 9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X – sửa đổi theo Điều lệ mẫu kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC.
 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 11. Thông qua danh sách và kết quả biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
 12. Thông qua danh sách và kết quả biểu quyết bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, các thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2018- 2023 đã ra mắt đại hội gồm ông Phạm Cao Sơn, ông Nguyễn Thanh Tú, ông Phạm Văn Ân, bà Đinh Thị Minh Hằng và bà Nguyễn Thanh Hương. Các thành viên Ban kiểm soát mới là ông Nguyễn Đình Thắng, bà Đặng Thanh Bình và bà Ngô Thị Hạnh.
 

Ban chủ tọa điều hành tại đại hội

Tại đại hội, ông Nghiêm Văn Bang- Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT HUD đại diện cho cổ đông chi phối phát biểu trước Đại hội. Ông đã đánh giá, ghi nhận những cố gắng, kết quả đạt được của Công ty HUDLAND dưới sự quản trị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2013-2017. Qua đó, ông đã đề nghị Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 phải kế thừa và đưa HUDLAND từng bước phát triển trên nền tảng ổn định lợi nhuận cho cổ đông như những năm vừa qua. 

Ông Phạm Cao Sơn - thành viên Ban Chủ tọa – thay mặt HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đã cám ơn sự quan tâm chỉ đạo và ủng hộ của lãnh đạo Tổng công ty, qua đó đã nêu quyết tâm sẽ chỉ đạo, tổ chức HUDLAND thực hiện hoàn thành các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã giao với mong muốn có sự đồng hành ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông đối với Công ty HUDLAND trong thời gian tới.
 
 
BBT HUDLAND
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland