Tin tức sự kiện

Tin tức thị trường

Share |

Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Cập nhật 06-01-2021,10:13 AM
Từ ngày 01/01/2021, có tới 11 Luật, Bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực. BBT HUDLAND tổng hợp những điểm mới nổi của các luật và bộ luật này.

1. Bộ luật Lao động 2019
Bộ luật Lao động 2019 có nhiều nội dung mới nổi bật có thể kể đến như:
- Chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động.
- Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do.
- Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao đông và phải thông báo trước cho người lao động biết.
- NSDLĐ phải chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động nếu trả lương qua ngân hàng…

2. Luật Đầu tư 2020
Luật Đầu tư 2020 có những nội dung mới đáng chú ý sau đây:
Thứ nhất, chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
Thứ hai, số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm còn 227.
Thứ ba, bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư.
Thứ tư, thêm hình thức ưu đãi đầu tư.
Thứ năm, nhiều điểm mới về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt;
Thứ sáu, sẽ ban hành Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài.
Thứ bảy, chỉ còn 4 trường hợp NĐT không phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.
Xem chi tiết: Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021

3. Luật Doanh nghiệp 2020
Luật Doanh nghiệp 2020 có những nội dung mới đáng chú ý sau đây:
Thứ nhất, bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng.
Thứ hai, thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.
Thứ ba, rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021.
Thứ tư, thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước.
Xem thêm chi tiết: Tổng hợp điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020
 

4. Luật Xây dựng sửa đổi 2020
Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có những nội dung mới đáng chú ý sau đây:
Thứ nhất, 09 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng
Thứ hai, rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày
Thứ ba, xây nhà ở tại nông thôn từ 7 tầng trở lên phải xin giấy phép
Thứ tư, sửa quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thứ năm, quy định nhiều điểm mới về giấy phép xây dựng

5. Luật Chứng khoán 2019
Luật chứng khoán 2019 có một số quy định mới nổi bật sau đây:
Thứ nhất, Thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Theo quy định tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định cụ thể.
Thứ hai, Bổ sung hành vi bị cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Thứ ba, Phải niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn sau khi kết thúc đợt chào bán.
Thứ tư, Công ty đại chúng chỉ được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nếu có lãi.

6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 có một số nội dung đáng chú ý như bổ sung thêm văn bản quy phạm pháp luật vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; sửa quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật…

7. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 có một số nội dung đáng chú ý sau đây:
Thứ nhất, Thu hẹp các lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP
Thứ hai, Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT từ 2021
Thứ ba, Quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư
Nếu như Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn chỉ dẫn chiếu việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư.
 

8. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020
Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 có một số nội dung đáng chú ý sau đây:
Thứ nhất, mở rộng phạm vi của giám định tư pháp rộng theo hướng giám định tư pháp được trưng cầu, thực hiện ngay từ giai đoạn “khởi tố”, thay vì từ giai đoạn điều tra vụ án hình sự như quy định hiện hành (khoản 1 Điều 2).
Thứ hai, bổ sung việc cấp, thu thẻ giám định viên tư pháp gắn với bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp
Thứ ba, Viện KSND tối cao có thêm phòng giám định kỹ thuật hình sự
Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSND tối cao là phòng được quy định mới tại Luật này, thực hiện giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử. (Khoản 8 Điều 1)
Thứ tư, nới điều kiện mở Văn phòng giám định tư pháp
Cụ thể, giám định viên tư pháp cần có từ đủ 03 năm trở lên là giám định viên tư pháp và có hoạt động giám định trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng thay vì phải hoạt động từ đủ 05 năm trở lên trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng.
(Khoản 9 Điều 1).
Thứ năm, thời hạn giám định tư pháp tối đa không quá 04 tháng   
Thứ sáu, thêm trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp
Thứ bảy, sửa đổi quy định về kết luận giám định theo hướng cụ thể hơn

9. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 có những mội dung mới đáng chú ý sau đây;
Thứ nhất, quy định về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên
Thứ hai, nhiệm kỳ của Hòa giải viên là 03 năm kể từ ngày được bổ nhiệm (Điều 11).
Thứ ba, 07 trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Thứ 4, vấn đề bảo mật thông tin (Điều 4)

10. Luật Thanh niên 2020
Luật Thanh niên 2020 có những nội dung mới đáng chú ý sau đây:
Thứ nhất, không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên vì thanh niên cũng là công dân Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đã được Hiến pháp quy định.
Quy định rõ về vai trò, trách nhiệm của thanh niên khi khẳng định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội (Điều 4).
Thứ hai, xác định rõ 07 nguyên tắc để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của thanh niên
Thứ ba, lần đầu tiên quy định về Tháng thanh niên là vào tháng 3 hàng năm.
Thứ tư, quy định cụ thể về các chính sách của nhà nước đối với thanh niên trong 06 nhóm lĩnh vực: (Điều 16 đến Điều 21).
Thứ năm, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các tổ chức thanh niên trong việc tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

11. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 có một số nội dung đáng chú ý sau đây:
Thứ nhất, quy định hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, giữ nguyên Văn phòng UBND cấp tỉnh.
Thứ hai, 07 tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội từ 01/01/202
 
BBT HUDLAND
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland